Obchodní podmínky

Petr Maroušek – SATEMA
Jílovská 269
257 41  Týnec nad Sázavou
Česká republika
IČ: 865 64 838

Nejsme plátci DPH.

Odpovědná osoba a kontakt:

Petr Maroušek, tel. + 420 721 820 646
Vlasta Henzelová, tel.: +420 603 921 159
e-mail: satema@satema.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MAROUŠEK – SATEMA, IČ: 865 64 838, se sídlem 269, 257 41 Týnec nad Sázavou

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Maroušek – SATEMA, Jílovská 269, 257 41 Týnec nad Sázavou, Česká republika, identifikační číslo: 865 64 838, č.j. 11096/05/Z, 10110/07/V.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.satema.cz, který je provozován: Petr Maroušek – SATEMA, Jílovská 269, 257 41 Týnec nad Sázavou, Česká republika, identifikační číslo: 865 64 838. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Petr Maroušek – SATEMA, Jílovská 269, 257 41 Týnec nad Sázavou, Česká republika, identifikační číslo: 865 64 838 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

 1. Prodávající – Petr Maroušek – SATEMA, Jílovská 269, 257 41 Týnec nad Sázavou, Česká republika, identifikační číslo: 865 64 838
 2. Kupující – Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakožto i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • Osoba zapsané v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti).
 • Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku).
 • Osoba, která podniká n základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.).
 • Osoba, která provozuje zemědělskou výrobku a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakožto i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 1. Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajů a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveného zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy i v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v úvodním ustanovení těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č 480/2004 Sb. Na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: satema@satema.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí sobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/200 Sb, o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv  vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní pdaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese: satema@satema.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém shopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvou (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít také pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s cenami uváděnými na Eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou vedeny v části „ Pokladna“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je jich uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazením,  pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení. Nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: bezhotovostně -převodem na účet: 670100-2214454461/6210, platba na dobírku.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech expedujeme do 3 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného zavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní centy, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Česká pošta. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruk na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Po uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

 1. Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
 2. Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
 3. V případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) b) má právo na .přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné:

 1. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn.l zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádné užívat.
 2. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci.
 3. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahuje na případy: Vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty, vady způsobené vlivem živelných katastrof.

9. Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a zákona č. 40/164 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující nehradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem české republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vtahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo česká, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volnou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodne a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc, rozhodne dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. Prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoli změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš team SATEMA

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2016 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.